Wykłady

Challenges and perspectives of cultural-historical psychology in neuropsychology*

Luis Quintanar Rojas
Autonomous University of Tlaxcala

The lecture discusses fundamental principles of cultural historical psychology such as: cultural origin of development, systemic structure of psychological processes and the lines of cultural development expressed by gradual interiorization. In this conception, the proper unit for analysis of psychological phenomenon is psychological action as unique and indivisible structure. As for neuropsychology, correspondent unite of analysis might be expressed by functional system as dynamic and flexible representation of action on brain level. Neuropsychological syndromes might help to systematize developmental and learning difficulties according to identification of functional unfavorable stage of three functional brain blocks and their concrete cortical, subcortical and cortical-subcortical content according to A.R. Luria’s conception. Such general positions of cultural-historical psychology and neuropsychology should be reflected in methodology of research, assessment and diagnosis procedures and creation of programs for correction with lead to psychological development


When neuropsychological correction leads to development?*

Yulia Solovieva
Autonomous University of Puebla, Autonomous University of Tlaxcala

Neuropsychology, as a science, studies possible relations between psychological processes and brain in cases of diverse pathologies in psychological development. Such kind of relations might be studies and understood profoundly during the process of correction of developmental difficulties. The lecture introduces the concept of neuropsychological correction, which leads to development using the famous Vigotsky’s expression regarding teaching, which leads to development. The lecture proposes the principles of such organization of neuropsychological correction are: 1) formation of weak functional mechanisms on the basis of strong mechanisms; 2) inclusion of this mechanisms into orientated psychological actions; 3) gradual interiorization of these actions; 4) creative work within rector activity correspondent to psychological age of each concrete child. We claim that neuropsychologists should work together with psychologists, teachers and parents for design programs for general development of child’s activity and personality instead of training of isolated cognitive functions procedures.


Perspektywa jakościowa w neuropsychologii dziecka

Aneta R. Borkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Głównym celem diagnozy neuropsychologicznej dziecka jest uzyskanie takiej wiedzy, która pozwoli na pobudzenie jego rozwoju w zakresie niezależności, kompetencji oraz dobrostanu na maksymalnym poziomie w chwili badania i w przyszłości. Zatem można stwierdzić, że diagnoza stanowi próbę nakreślenia potencjału rozwojowego dziecka z dysfunkcją OUN o różnej etiologii.
Aktualnie wyróżnia się trzy główne podejścia do diagnozy: psychometryczne (ilościowe), eksperymentalno-kliniczne (jakościowe) oraz zindywidualizowane (łączące oba poprzednio wymienione). W modelu eksperymentalno – klinicznym główny nacisk kładzie się na określenie przebiegu procesów psychicznych i ich wzajemnych interakcji oraz na analizę wewnętrznej struktury objawów, a w konsekwencji wyjaśnienie ich funkcjonalnego patomechanizmu (m.in. poszukiwanie deficytu podstawowego). W badaniu neuropsychologicznym ważne jest nie tylko to „czy?” badany wykonał zadanie, ale głównie „w jaki sposób?”, istotne jest jak badany dochodzi do rozwiązania zadania, jak reaguje na uwagi, pomoc, wskazówki; uwzględnia się męczliwość, motywację, wytrwałość, poziom i fluktuację uwagi. Sposób badania dziecka powinien zostać dostosowany do jego indywidualnych potrzeb m.in. poprzez możliwe modyfikacje instrukcji, wielokrotne powtarzanie, stosowanie podpowiedzi ustne oraz inne formy pomocy.


Warsztaty

Formation of drawing as a method for development and neuropsychological correction*

Luis Quintanar2 & Yulia Solovieva1,2
1Autonomous University of Puebla, 2Autonomous University of Tlaxcala

The goal of the workshop is to show the structure and the content of original method for psychological development and neuropsychological correction created by the authors in Mexico. The method is based on the theory of step by step formation of mental actions and the zone of proximate development. The method includes four stages: work with concrete object at material level and introduction of analysis of lines and shapes on the basis of symbolic actions in play; 2) analysis of the basic shapes and contours of the objects on the basis of externalization; 3) work with drawing of simple objects on the basis of external models; 4) drawing with complex situations created and analyzed by children and work with independent models. The results show efficiency of the method program for initial introduction of drawing actions in groups and in individual cases of neuropsychological correction of visuo-spatial functions.


*Wykłady/warsztaty odbywają się w języku angielskim; organizatorzy konferencji nie zapewniają tłumaczenia na język polski